Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky elektronického obchodního domu na této doméně provozovaného Lukášem Vančurou se sídlem Za Poštou 924/1 Praha 10 (dále jenom provozovatel).

• Základní ustanovení: Těmito obchodními podmínkami se řídí prodej a nákup zboží v elektronickém obchodním domě provozovaném na této doméně. Zákazník (spotřebitel) se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami a identifikačními údaji prodávajícího před tím, než si objedná vybrané zboží. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou zákazník (spotřebitel) uzavírá s prodávajícím. Lukáš Vančura je zprostředkovatelem obchodu.

• Záruka za zboží: Záruka na zboží prodávané v e-shopu je 2 roky (není-li uvedeno jinak), pokud je zboží dodané z České Republiky, českým prodejcem. U zboží může být uvedena záruka od 1 měsíce až do 2 roků. V případě vady zboží, na které se vztahuje záruka, je možno se obrátit na prodávajícího.

Zákazník je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno. V případě mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je zákazník povinen reklamovat zboží nejpozději do tří dnů po dodání zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné uznat z důvodu vypršení pojistné doby přepravní společnosti. V případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost zákazník.

• Odstoupení spotřebitele od smlouvy: Dle zákona č. 367/2000 Sb. a jeho novely, spotřebitel může od uzavřené kupní smlouvy písemně odstoupit ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. V písemném odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen uvést jméno, příjmení, číslo objednávky a datum podání objednávky a toto odstoupení adresovat prodávajícímu. 

Spotřebitel nemůže odstoupit od uzavřené kupní smlouvy podle odstavcem 7 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 v případech, kdy šlo o: "b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání; d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal". Pokud zboží bylo zasláno ze země mimo České nebo Slovenské republiky, tato záruka neplatí podle odstavcem 7 novely Občanského zákoníku č. 367/2000, protože spadají do kategorie: "b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele", ze strany prodejce je zcela dobrovolná, spotřebitel může písemně navrhnout odstoupení od uzavřené kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, prodávající může ale nemusí odstoupení odsouhlasit.

Nastane-li odstoupení od kupní smlouvy, spotřebitel je povinen vrátit, nepoškozené s originálním záručním listem. Spotřebitel je povinen doručit zboží prodávajícímu na své náklady, na adresu: Za Poštou 924/1 Praha 10, PSČ 100 00

Po splnění těchto podmínek bude spotřebiteli vrácena kupní cena zboží. Vrácení peněz se nevztahuje na dopravné.

Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takové zásilky vracíme na adresu odesílatele.
• Spotřebitelé: Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s dodavatelem nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se na spotřebitele práva a povinnosti zákazníka.

• Předmět uzavírané kupní smlouvy: Prodávající nabízí zákazníkovi zboží ve svém oddělení elektronického obchodního domu provozovaného provozovatele. Zákazník objednáním zboží u prodávajícího, které je prodávajícím závazně potvrzeno, uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu. Předmětem této kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat zákazníkovi objednané zboží a závazek zákazníka objednané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží, poplatek za platbu, je-li určená při daném druhu platby, a náklady na dopravu zboží.

• Kupní cena a cenové podmínky: U každého nabízeného zboží je uvedena jeho cena. Kupující má právo koupit zboží za částku, která byla uvedena jako nabídková cena k okamžiku, kdy kupující odeslal objednávku na předmětné zboží pokud bude objednávka potvrzena. Vyhrazujeme si právo na změnu cen před přijetím Vaší objednávky. Vyhrazujeme si právo na změnu cen bez předchozího upozornění. Vaše zboží nemusí být na skladě, vaše zboží je na objednávku od výrobce, a proto nezaručíme momentální cenu. Pokud platíte převodem na účet, prosím počkejte na potvrzení vaší objednávky, cena se může změnit až do momentu potvrzení objednávky.

• Storno objednávky: Kupující může stornovat objednávku nejpozději do jejího potvrzení prodávajícím.
• Platební podmínky: Kupující může zaplatit cenu za zboží bezhotovostně na účet prodávajícího nebo jinou formou uvedenou v e-shopu. Při platbě bezhotovostním převodem z účtu obdrží zákazník v potvrzení objednávky veškeré údaje prodávajícího nutné pro platbu převodem na účet prodávajícího. Zboží bude dodáno až po připsání částky kupní ceny na účet prodávajícího. Pokud nebude částka kupní ceny připsána na účet prodávajícího do 5 dnů od uzavření smlouvy, má se za to, že zákazník od smlouvy odstoupil a prodávající nemá povinnost zboží zákazníkovi dodat.

• Dodací podmínky: Vynakládáme co největší snahu na rychlý termín expedice zboží. Standardní termíny expedice zboží je 5 pracovních dnů, pokud není u zboží napsáno jinak. Zboží je prodávajícím dodáváno kupujícímu na adresu uvedenou kupujícím. Instalace zakoupeného zboží není součástí dodávky zboží. Zboží je zákazníkovi dodáno, je-li doručeno prodávajícím na adresu, kterou zákazník uvedl a v čase, který byl se zákazníkem dohodnut. Nepřevezme-li zákazník zboží na sjednané adrese a ve sjednaném čase, platí veškeré náklady spojené s dodáním zboží a rovněž i náklady spojené s opětovným dodáním zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím.

• Ochrana osobních údajů: Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje prodávajícímu a souhlasí s jejich zpracováním, shromažďováním, uchováním a evidencí za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a zavazuje se k řádnému trvání právního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím uzavřením kupní smlouvy. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.
Prodávající neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravcům zboží, a to pouze k řádnému doručení zboží zakoupeného zákazníkem a svým obchodním partnerům, a to pouze k obstarání zboží požadovaného zákazníkem. Osobní údaje jsou poskytovány pouze v minimálním rozsahu nutném k řádnému plnění z uzavřené kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím.

m

m

Podmínky ochrany osobních údajů

• Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Lukáš Vančura, IČ 01871072 se sídlem: Za poštou 924/1 Praha 10 (dále jen: „správce“)

2. Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Za poštou 924/1, Praha 10

email: obchod@darkyzvina.cz

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

m

• Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

m

• Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

2. Účelem zpracování osobních údajů je

- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

- zasílání obchodních sdělení.

3. Ze strany správce nedochází  k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

m

• Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

- Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

m

• Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

- zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

m

• Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

m

• Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

m

• Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

m

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.